Skip to main content

MUNCS 团队伙伴

执行委员会

Yuxi Mi

Executive Director

Chenran Jin

Technical Director

Mengyue Liu

Academic Director

Siqi Li

Public Relations Director

Zhengqi Ren

Legal Director

Maoyu Wang

Dev Ops Director

Jinyuan Tang

Conference Director

Tong Chen

Technical Consultant

学术团队

Zhiyi Li

New Media

Xin Chen

Academic Guidance

Yibo Peng

Academic Guidance

Shixue Zhang

Academic Assistant

Yeersen Wuxiken

Regional project specialist

Zikang Dai

Regional project specialist

Fengyi Yang

Academic Assistant

Gaogao Peng

Regional project specialist

南嘉模拟联合国常务委员会

Jinyuan Tang

Conference Director

Haochuan Xu

Conference Consultant

Shi Feng

Conference Assistant